Prevádzkový poriadok OZ Nezbedko

OZ Nezbedko, Necpaly 419, 038 12 Necpaly

I. Definície

 1. Nezbedko – občianske združenie Nezbedko registované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom Necpaly 419, 038 12 Necpaly, IČO: 530 80 246
 2. Člen – fyzická osoba, ktorá je registrovaným členom Nezbedka.

II. Úvodné ustanovania

 1. Súhlas s prevádzkovým poriadkom je podmienkou vstupu do priestorov Nezbedka a využívania služieb poskytovaných OZ Nezbedko.
 2. Člen Nezbedka je oprávnený užívať služby poskytované Nezbedkom, ktoré sú aktuálne dostupné. Služby je možné využívať v priestoroch Nezbedka po riadnom zaplatení členského poplatku.
  Členovi OZ Nezbedko môže byť odopretý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

III. Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia členov

 1. Kurzy sa uskutočňujú v priestoroch TK DEEP na ul. Maše Haľamovej 21, Martin. V priestoroch je vyhradená miestnosť pre účely prevádzky kurzov Baby balance Martin.
 2. Kurzy sa uskutočňujú v doobedňajsích hodinách, mimo hlavného prevádzkového času TK DEEP.
 3. OZ Nezbedko je zodpovedný za zabezpečenie a udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody.
  Celkovú údržbu priestorov (čistenie, umývanie a dezinfekciu) vykonávajú pracovníci prenajímateľa priestorov 2x denne, pred začiatkom kurzov a po ich skončení.
  Pomôcky pri činnosti sú dezinfikované po každom kurze. Na dezinfekciu sa používa prostriedok na čistenie detských potrieb a umývateľné povrchy s minimálnym obsahom alkoholu (izopropil-alkohol alebo iná vhodná látka) 70%.
 4. V priestoroch je k dispozícii prebaľovací pult s osobitným košom na plienky. Na toaletách nočník, prípadne WC redukcia pre deti. Pre kojace matky, je k dispozícii vlastný priestor so sedením oddelený paravanom.
 5. V prevádzke je zabezpečené odkladanie kočíkov.
 6. V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom.
 7. Prevádzkovateľ má k dispozícii osobitnú zamykateľnú skrinku, mimo ostatných účastníkov kurzov a návštevníkov TK DEEP.

IV. Pokyny pre členov

 1. Člen môže využívať služby Nezbedka len za predpokladu, že riadne zaplatil členský poplatok.
 2. Deti členov, t.j. maloletí do dovŕšenia 18 roku sa môžu pohybovať v priestoroch prevádzky len v sprievode rodičov. Člen zodpovedá za deti počas prítomnosti v prevádzke. OZ Nezbedko nezodpovedá za prípadné škody na zdraví alebo majetku spôsobené deťmi členov.
  RODIČIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA počas celého času stráveného v priestoroch OZ Nezbedko. Deti sa nesmú pohybovať samé, nikdy nesmú byť bez dozoru: V prípade potreby sa vzdialiť je člen povinný požiadať personál o dozor dieťaťa.
 3. Vstup do priestorov prevádzky je možný len v čistej obuvi a čistom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené odkladacie priestory.
  Odkladacie priestory v rámci prevádzky nie sú určené na odkladnie cenností.
 4. Ak člen pri využívaní služieb OZ Nezbedko používa výučbové nástroje, je povinný používať ich vhodným spôsobom resp. v súlade s inštrukciami lektora.
 5. Člen využíva služby OZ Nezbedko na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku OZ Nezbedko nezodpovedá.
 6. V priestoroch je zákaz fajčiť.
 7. Do priestorov prevádzky je zakázané vstúpiť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Rovnako je zákaz vstupu do priestorov v špinavom odeve resp. obuvi resp. v nevhodnom odeve.
  V takomto prípade je OZ Nezbedko oprávnený člena do priestorov nevpustiť resp. člena vylúčiť.
 8. V priestoroch prevádzky je člen povinný dodržiavať slušné správanie, zohľadňujúc, že OZ Nezbedko združuje najmä, nie však výlučne rodičov s deťmi predškolského veku.
  V prípade, ak člen nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode, rovnako tak v prípade, ak svojim konaním ohrozuje, ruší, alebo obmedzuje iných členov OZ Nezbedko, OZ Nezbedko je oprávnené vyzvať člena na opustenie priestorov a člen je povinný tejto výzve vyhovieť.

V. Kurzy a účasť na nich

 1. Jednotlivé kurzy v ponuke Nezbedka sú rozvrhnuté na určitý počet lekcií v závislosti od druhu kurzu.
 2. Dĺžka lekcie závisí od typu kurzu. Lekcie trvajú od 45 minút do max. 60 minút. Člen berie na vedomie, že lektor kurzu je oprávnený lekciu primerane skrátiť, avšak len v prípade, ak je kurz zameraný na prácu s deťmi a ich pozornosť je zjavne oslabená.
 3. Člen sa môže prihlásiť buď na celý kurz z aktuálnej ponuky, alebo na konkrétnu lekciu. Člen berie na vedomie, že v prípade zvýšeného záujmu o kurzy je Nezbedko oprávnené uprednostniť člena, ktorý má záujem o celý kurz.
 4. Člen sa prihlasuje na jednotlivé kurzy prostredníctvom prihlášky dostupnej na webovej stránke www.babybalancemt.sk prípadne inou vhodnou formou akceptovanou OZ Nezbedko. Po odoslaní prihlášky systém potvrdí prijatie prihlášky, informuje člena o výške členského poplatku, platobných údajoch a predbežne rezervuje miesto na kurze. Miesto na kurze je predbežne rezervované po dobu 7 dní.
  Počet účastníkov na lekcii zavisí od typu kurzu. Maximálny počet účastníkov na lekcii  je 10 detí + 1 náhradník.
  V prípade, že člen nezaplatí členské v lehote do 7 dní, predbežná rezervácia miesta na kurze zaniká. Rezervácia je definitívne platná až po úhrade členského.
 5. Člen je oprávnený odhlásiť sa z kurzu. V prípade, že sa člen odhlási z kurzu v lehote 5 dní od začiatku kurzu, OZ Nezbedko mu vráti členské v plnej výške. Člen, ktorý má rezervované miesto na kurze, je oprávnený odhlásiť sa z jednotlivých lekcií kurzu prostredníctvom on-line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalancemt.sk. V prípade, že sa člen, ktorý má rezervované miesto v kurze, odhlási z lekcie najneskôr do 22:00 hod deň pred začiatkom lekcie, má nárok nahradiť si lekciu. Čerpanie náhradných lekcií je môžné v priebehu kurzu, v ktorom mal rezervované miesto, avšak max. v počte 3 lecie.
  Náhradné lekcie si môže člen rezervovať prostredníctvom on-line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalancemt.sk
 6. Člen, ktorý sa zúčastňuje kurzu určeného pre deti, je povinný dostaviť sa na kruz v dostatočnom časovom predstihu pred začatím lecie za účelom prípravy dieťaťa na leciu. Člen berie na vedomie, že neskoré príchody na lekcie kurzy narušujú, a preto v prípade jeho neskorého príchodu je Nezbedko oprávnený neumožniť mu účasť na lekcii.
  OZ Nezbedko v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za členovo omeškanie resp. zmeškanie lekcie.

VI. Vyhotovovanie záznamov z kurzov

 1. Člen berie na vedomie, že OZ Nezbedko môže vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy ako aj obrazové snímky z jednotlivých aktivít OZ Nezbedko, najmä, nie však výlučne z lekcií s deťmi.
 2. Člen uhradením členského poplatku udeľuje OZ Nezbedko súhlas (licenciu) na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa pre účely propagácie činností OZ Nezbedko, pre účely účasti OZ Nezbedko v akýchkoľvek súťažiach alebo projektoch, vrátane možnosti použitia obrazových a zvukových záznamov a obrazových snímok v televíznych a printových médiách ako aj ich uloženia na www.babybalancemt.sk alebo na iných webových stránkach a aplikáciách.
 3. Člen je oprávnený kedykoľvek súhlas na použitie borazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaža vziať späť a OZ Nezbedko je povinný v tomto prípade takýto obrazový alebo zvukový záznam (prípadne jeho časť) alebo obrazovú snímku (prípadne jej časť) so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa odstániť.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Člen vyplnením Registračného formulára Prihlášky a následným potvrdením registrácie člena, ako dotknutá osoba a zároveň ako zákonný zástupca dotknutej osoby, vyjadrí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vo formulári označenom ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“.

VIII. Ostatné ustanovenia

 1. Vzťahy člena a OZ Nezbedko sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom, stanovami OZ Nezbedko a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. OZ Nezbedko si vyhradzuje právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na www.babybalancemt.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.