Prečo práve Baby Balance

Baby Balance je pedagogický projekt, venujúci sa podpore rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a raného vzdelávania dieťaťa.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek alebo iných rodinných príslušníkov.

Projekt rešpektuje individuálne potreby detí a dbá na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

stimuluje zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí

uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí

podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve

vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu

je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy

Čo Vás čaká?

rozcvičky prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

tanečno – pohybové choreografie

pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky a osvojenie správnych pohybových stereotypov

základné rytmické cvičenia

riekanky zamerané na artikuláciu a dramatický prejav

rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne vnímanie a myslenie detí

relaxačné aktivity

orientácia v priestore a i.