Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných informácií a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Regulation – GDPR), ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Kto sme

Naša stránka: https://babybalancemt.sk.

OZ Nezbedko
Necpaly 419, 038 12 Necpaly

IČO: 530 80 246

Ake osobné údaje spracúvame a na čo ich používame

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci našej zákonnej činnosti ako združenie v zmysle čl.9, odsek 2 d) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679. Vaše osobné údaje spracúvame vo vlastnom mene.

Našim oprávneným záujmom je spracúvanie vašich osobných údajov na plnenie zákonných povinností. Všetky požadované osobné údaje, sú na základe platnej legislatívy. Okrem osobných údajov ako meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, pohlavie, číslo telefónu, poštová a e-mailová adresa. Vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, nezdieľame ich so žiadnymi ďalšími subjektmi. Vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ani na profilovanie. 

Cookies

Pri použití webových stránok www.babybalancemt.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies (identifikačných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.

Nástroje ukladajúce Cookies do Vášho zariadenia na základe nášho poverenia, platnej sprostredkovateľskej zmluve a účinnej spolupráce s nimi:

Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)

V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam babybalancemt.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).
V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok www.babybalancemt.sk.

Analytics

Informácie, ktoré získavame počas vášho používania našich webových stránok využívame výlučne na štatistické vyhodnotenie. To nám pomáha prispôsobiť naše webové stránky vašim potrebám a zároveň ich optimalizovať. Osobné užívateľské profily pomocou nich nevytvárame.

Nástroje využívané na analýzu a vyhodnocovanie návštevnosti našich stránok:

  • Google Analytics
    Dáta, ktoré zbiera nástroj Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Osobné údaje zbierané nástrojom Analytics sú automaticky vymazávané po 26 mesiacoch od Vašej poslednej interakcie s našimi webstránkami.

Ako dlho uchovávame vaše dáta

Vaše osobné údaje spracúvame v listinnej a elektronickej podobe. Uchovávame ich na nevyhnutnú dobu, max. 2 roky po ukončení členstva, pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak.

Aké sú Vaše práva

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Naše organizačné a bezpečnostné opatrenia sa snažia v maximálne možnej miere zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. Uvedomujeme si, že žiaden systém nie je 100% bezpečný, preto ani naše systémy nemôžu byť absolútne odolné voči hackerom. Ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, máte právo na: prístup k údajom, na ich opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na prenos údajov, právo namietať, podať sťažnosť na príslušný úrad a právo na transparentnú komunikáciu. Všetky práva si môžete jednoducho uplatniť odoslaním emailu na adresu info@babybalancemt.sk. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Dodatočné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 31.7.2020. Požiadavky na ochranu osobných údajov, alebo spôsob ich spracúvania v našom občianskom združení sa môžu v budúcnosti meniť, prípadne prestanú byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na zmenu týchto zásad. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našej webovej stránke.