Planétka Mia

Rozvoj rozumových a manuálnych schopností.

Keď sa dieťa hrá so svojou mamou, prežíva najkrajšie chvíle v živote. A mamina, keď má na to čas a pokojnú myseľ vie, že pre neho robí tú najdôležitejšiu vec.

Prežiť tieto spoločné chvíle radosti a tvorivosti chceme ponúknuť v projekte zameranom na prirodzené učenie a rozvoj dieťaťa v prítomnosti svojej mamy.

Cieľom je príprava na vstup do materskej školy so zameraním na rozvoj myslenia, sústredenia, manuálnych zručností a sociálnych kompetencií.

Témy stretnutí v kurze LETO 2024:

• Povolania – kuchár
• Lienkina oslava
• Zrodenie motýľa
• Prišlo leto
• Priateľstvo
• Príroda okolo nás

Planétka Mia je pedagogický projekt, ktorý je zameraný na vzdelávanie detí a to zážitkom. Každá hodina má vlastnú tému, ktorá je pripravená pre deti pútavo s ohľadom na vekové osobitosti. Trvá 60 minút a je rozdelená na 2 časti- rozumovú a výtvarnú.

Pomocou rôznych didaktických pomôcok vytvárame zážitok z učenia sa. Zapájame všetky zmysly a rozvíjame ich po stránke kognitívnej, emočnej a motorickej. Počas hodiny deti pracujú s rôznymi certifikovanými pomôckami a skladačkami, riešia úlohy, čítajú si, rozprávajú sa, pracujú samostatne ale aj v skupine.

Zároveň hravo, pomocou výtvarnej činnosti, rozvíjame kreativitu a motorické zručnosti. Kreatívna časť je zameraná na výrobu konkrétneho detského dielka podľa zadania a inštrukcií, primerane veku dieťaťa.

Cena: 6 týždňový kurz – 84 eur
účastníci Baby Balance kurzov 78 eur